First Watt - F3 (JeffYoung)

wittnet.de First Watt F3 left 1 2 kl wm wittnet.de First Watt F3 left 2 2 kl wm
wittnet.de First Watt F3 right 1 2 kl wm wittnet.de First Watt F3 right 2 2 kl wm
wittnet.de First Watt F3 ps 1 2 kl wm wittnet.de First Watt F3 ps 2 2 kl wm

First Watt / General Amplifier / Pass Labs / Passworks / PassDIY / Nelson Pass