First Watt - Aleph J (Clone by Frank)

wittnet.de First Watt Alpeh J left 1 2 kl wm wittnet.de First Watt Alpeh J left 2 2 kl wm
wittnet.de First Watt Alpeh J right 1 2 kl wm wittnet.de First Watt Alpeh J right 2 2 kl wm
First Watt / General Amplifier / Pass Labs / Passworks / PassDIY / Nelson Pass